Advertisement - Remove

against - Example Sentences

അഗേന്സ്ട / അഗൈന്സ്ട
നേരെ284വിരോധമായി176എതിരായി8എതിരെ6ദ്രോഹം6പ്രതിക്കുലം6അവര്‍ക്കെതിരില്‍5നേരെയും4മിസ്രയീമ്യരോടു3യുദ്ധം3ചിലര്‍ക്കെതിരെ3വിരോധമായും2പട്ടണത്തോടു2ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ2മത്സരിച്ചു2അരാമ്യര്‍ക്കെതിരെ2ഗൂര്‍ബാലില്‍2തല്‍ക്ഷണം2പുത്രിമാരുടെനേരെ2അമ്മോന്യരോടു2വിരോധമായിരുന്നു2മേശക്കിന്റെയും2വാഴ്ചകളോടും2സത്യനിഷേധികളോടും2നേരിടാന്‍2ജനത്തിനെതിരെ2ദേവന്മാരിലും1വിതെക്കരുതു1പാപം1കനാന്യരോടു1ഇടവരരുതേ1ദൃഷ്ടിവെച്ചു1വിരോധമായിട്ടു1മന്ദിരവും1കോപം1കൊത്തളം1കോപിച്ചിരിക്കുന്നുവോ1നിലയായി1ചെയ്തുവല്ലോ1വിരോധമായിരിക്കുന്നു1അവിശ്വസ്തത1കയറിപ്പോകുവാന്‍1അന്യായം1അകൃത്യം1യുദ്ധംചെയ്‍വാന്‍1ദ്രോഹിച്ചു1ചോദിച്ചതിന്നുയെഹൂദെക്കു1ശക്തിയാല്‍1പടയുമുള്ള1മിന്നിക്കുന്നു1ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നു1തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ1നല്‍കുവാനായി1തങ്ങളെ1തീജ്വാലയില്‍1കാണിക്കുകയോ1വന്നെത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി1വന്നെത്തുന്നതിനെ1കര്‍മപുസ്തകമൊന്നു1ചുമത്താന്‍1അന്തര1പിന്‍മാറുമോ1ആരോപണങ്ങള്‍1തണുക്കാനും1നിനക്കെതിരെ1ഇറാനികളയെ1അവര്‍ക്കെതിരെ1എതിരെയോ1സർക്കാരിനെതിരെ1നീതിക്കും1പോരാട്ടത്തില്‍1അനീതിക്കെതിരെ1ഭരണത്തിനെതിരെ1ശക്തികള്‍ക്കെതിരെ1ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ1കര്‍ശന1എതിരായ1വൈറസിനെതിരെ1പോരാടിയിട്ടുണ്ട്.1വൈറസിനെതിരായ1പോരാട്ടത്തിന്റെ1നിന്ന്മുക്തരായെന്ന്ഇത്‌സൂചിപ്പിക്കുന്നു.1അതിവിദഗ്ദ്ധനായ1ഭീകരതയ്ക്കും1സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലും1
But don't ever take sides with anyone against the family again
പക്ഷെ ഇനി പുറമേ ഒരാളുടെയൊപ്പം നിന്ന് ഫാമിലിക്ക് എതിരായി സംസാരിക്കരുത്
Barzini will move against you first
ബാര്‍സീനി ആദ്യം നീങ്ങുന്നത് നിനക്കെതിരെ ആയിരിക്കും
Let us use it against him
നമുക്കത് അവര്‍ക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാം
Against the wind
കാറ്റിന് എതിരെയോ
Brother will deliver up brother to death and the father his child Children will rise up against parents and cause them to be put to death
സഹോദരന്‍ സഹോദരനെയും അപ്പന്‍ മകനെയും മരണത്തിന്നു ഏല്പിക്കും മക്കളും അമ്മയപ്പന്മാരുടെ നേരെ എഴുന്നേറ്റു അവരെ കൊല്ലിക്കും
Advertisement - Remove
But the Pharisees went out and conspired against him how they might destroy him
പരീശന്മാരോ പുറപ്പെട്ടു അവനെ നശിപ്പിപ്പാന്‍ വേണ്ടി അവന്നു വിരോധമായി തമ്മില്‍ ആലോചിച്ചു
When they received it they murmured against the master of the household
അതു വാങ്ങീട്ടു അവര്‍ വീട്ടുടയവന്റെ നേരെ പിറുപിറുത്തു
but whoever may blaspheme against the Holy Spirit never has forgiveness but is guilty of an eternal sin
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നേരെ ദൂഷണം പയുന്നവനോ ഒരുനാളും ക്ഷമ കിട്ടാതെ നിത്യശിക്ഷെക്കു യോഗ്യനാകും എന്നു ഞാന്‍ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു
He said to them Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her
അവന്‍ അവരോടുഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചു മറ്റൊരുത്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവന്‍ അവള്‍ക്കു വിരോധമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു
Now the chief priests and the whole council sought witnesses against Jesus to put him to death and found none
മഹാപുരോഹിതന്മാരും ന്യായാധിപസംഘം ഒക്കെയും യേശുവിനെ കൊല്ലേണ്ടതിന്നു അവന്റെ നേരെ സാക്ഷ്യം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടില്ലതാനും
Advertisement - Remove

Articles

Languages

Developed nations and languages

10 Oct 2023

There is a strong narrative on English among India's financially and educationally elite classes. The narrative is that English is the only way to…

Continue reading
Languages

Important words and phrases in Marathi (For beginners)

14 Sep 2021

Learning a new language can be difficult. But with constant practice and learning it can be easy. Starting to talk in the language you are trying to…

Continue reading
Languages

Tips to improve your spellings

31 Aug 2021

Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…

Continue reading
Languages

Active Voice and Passive Voice

24 Aug 2021

This article will help you understand the difference between active and passive voice and make your written and spoken skills of language better.

Continue reading
Languages

Difference between Voice and Speech in Grammar

23 Aug 2021

English learners may get confused between the use of these two topics and end up making mistakes. Read this short article to help yourself and improve…

Continue reading
Languages

Direct and Indirect speech

19 Aug 2021

Knowing how to use direct and indirect speech in English is considered important in spoken English. Read the article below and understand how to use…

Continue reading
Languages

Types of nouns

17 Aug 2021

Nouns are the largest group of words in any language. Understanding them and using them correctly while learning the language is considered very…

Continue reading
Languages

Ways to improve your spoken English skills

16 Aug 2021

Improving spoken languages might seem as a challenge. But, with proper guidance and tips, it is not too difficult.

Continue reading