Advertisement - Remove

majesty - Example Sentences

Popularity:
Difficulty:
मैजस्टी / मैजिस्टी
They were all astonished at the majesty of God But while all were marveling at all the things which Jesus did he said to his disciples
देवाचा महिमा पाहून ते सर्व फार आश्चर्यचकित झाले पण सर्व लोक येशूने जे केले त्याविषयी आश्चर्य व्यक्त करीत असताना तो त्याच्या शिष्यांना म्हणाला
Yours Yahweh is the greatness the power the glory the victory and the majesty For all that is in the heavens and in the earth is yours Yours is the kingdom Yahweh and you are exalted as head above all
महिमा पराक्रम शोभा विजय आण ि सन्मान ही सर्व तुझीच आहेत कारण स्वर्ग पृथ्वीवर जे जे काही आहे ते तुझेच आहे परमेश्वरा हे राज्य तुझेच आहे या सागळ्यांचा शास्ता आणि मुकुटमणी तूच आहेस
to make known to the sons of men his mighty acts the glory of the majesty of his kingdom
म्हणून परमेश्वरा तू ज्या महान गोष्टी करतोस त्याबद्दल इतर लोकांनाही कळते तुझे रा ज्य किती महान आणि अद्भुत आहे हे त्या लोकांना कळते
These shall lift up their voice They will shout for the majesty of Yahweh They cry aloud from the sea
वाचलेले लोक आरडाओरड सुरू करतील त्यांचा आवाज महासागराच्या गर्जनेपेक्षा मोठा असेल परमेश्वराची महानता पाहून ते आन ंदित होतील
Let favor be shown to the wicked yet he will not learn righteousness In the land of uprightness he will deal wrongfully and will not see Yahweh's majesty
पापी माणसावर तू फक्त दयाच करीत राहिलास तर तो कधीच सत्कृत्य करायला शिकणार नाही वाईट माणूस चांगल्या लोकांत राहिला तरी वाईट गोष्टीच करील दुष्टाला परमेश्वराची महानता कदाचित कधीच कळणार नाही
Advertisement - Remove
For he grew up before him as a tender plant and as a root out of dry ground He has no good looks or majesty When we see him there is no beauty that we should desire him
तो एखाद्या रोपट्याप्रमाणे परमेश्वरासमोर वाढला ओसाड जमिनीवर वाढणाऱ्या अंकुराप्रमाणे तो होता त्याच्यात काही विशेष नव्हते त्याला विशेष शोभा नव्हती आपण त्याच्याकडे पाहिल्यावर तो आपल्याला आवडावा असे त्याच्यात काहीही वैशिष्ट्य नव्हते
I will speak of the glorious honour of thy majesty and of thy wondrous works
तुझे राजवैभव आणि तेज अद्भु त आहे मी तुझ्या अद्भुत चमत्काराबद्दल सांगेन
I would like to thank His Majesty the King and the Custodian of the two holy mosques and my brother His Royal Highness the Crown Prince for inviting me to participate in this Forum.
या परिषदेमध्ये सहभागी होण्यासाठी मला निमंत्रित केल्याबद्दल हिज मॅजेस्टी द किंग आणि दोन पवित्र मशिदींचे पालक-संरक्षक आणि माझे बंधू हिज रॉयल हायनेस द क्राउन प्रिन्स यांना मी धन्यवाद देवू इच्छितो.
With the guidance of His Majesty the King and His Royal Highness Crown Prince, we have been able to bring unexpected progress and a sense of belonging in the relationship.
हिज मॅजेस्टी द किंग आणि हिज रॉयल हायनेस क्राउन प्रिन्स यांच्या मार्गदर्शनामुळे आपल्यातील संबंधांमध्ये प्रगती आणि आपलेपणा निर्माण झाला आहे.
His Majesty The Sultan assured PM about the safety and wellbeing of the Indian community in Oman in the present situation.
महामहीम सुलतान यांनी पंतप् रधानांना सध्याच्या परिस्थितीत ओमानमधील भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि आरोग्याबद्दल आश्वस्त केले.
Advertisement - Remove

Articles

Languages

Important words and phrases in Marathi (For beginners)

14 Sep 2021

Learning a new language can be difficult. But with constant practice and learning it can be easy. Starting to talk in the language you are trying to…

Continue reading
Languages

Tips to improve your spellings

31 Aug 2021

Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…

Continue reading
Languages

Active Voice and Passive Voice

24 Aug 2021

This article will help you understand the difference between active and passive voice and make your written and spoken skills of language better.

Continue reading
Languages

Difference between Voice and Speech in Grammar

23 Aug 2021

English learners may get confused between the use of these two topics and end up making mistakes. Read this short article to help yourself and improve…

Continue reading
Languages

Direct and Indirect speech

19 Aug 2021

Knowing how to use direct and indirect speech in English is considered important in spoken English. Read the article below and understand how to use…

Continue reading
Languages

Types of nouns

17 Aug 2021

Nouns are the largest group of words in any language. Understanding them and using them correctly while learning the language is considered very…

Continue reading
Languages

Ways to improve your spoken English skills

16 Aug 2021

Improving spoken languages might seem as a challenge. But, with proper guidance and tips, it is not too difficult.

Continue reading
Languages

Punctuation rules

13 Aug 2021

Read these basic rules that would help improve you writing style and make it a little more formal.

Continue reading