came - Example Sentences

కమ
వచ్చి402వచ్చెను166రాగా110వచ్చిన61వచ్చిరి54ప్రత్యక్షమై52వచ్చింది35వచ్చినప్పుడు23ఆయనయొద్దకు16చేరి10వచ్చినీవు8వచ్చుచుండగా6వచ్చెనో5వచ్చిబోధకుడా5దిగగా4క్షమై4చేరెను4లాయనయొద్దకు4యేసునొద్దకు4జ్ఞాప3ఎఫెసునకు3వచ్చాడు3యోమెరును2వచ్చినా2ఊరిమీద2బిలామునొద్దకు2కిర్యత్‌2నొద్దకు2నిలిచితిరి2వచ్చితిని2చీటి2గిలాదుదేశములోనున్న2నకుపోయి2ధూళితోను2తెలుపగా2దగ్గరకువచ్చి2సేఖూ2బడలినవారై2పిలువుమని2అదో2ఐగుప్తుదేశమునకు2వంశకర్తలైన2పుట్టి2రాలేదు2వచ్చిఈమె2వచ్చినవాడను2ప్రకాశమానమునైన2రాకమునుపే2చెప్పారు..2చేరునప్పటికి1పొలము1షెకెమునకు1చూపున1బయలుదేరి1వచ్చిమేము1తువారి1వచ్చిఈ1వచ్చినందున1రామాలోని1అర్పించి1దర్శింప1బేత్లె1చొచ్చి1యాబేషునకు1వచ్చిచిత్తగించుము1వచ్చిరాజు1రాగానే1యెహూతో1దోచుకొనుటకై1అతనియొద్దకు1యొకడు1తగులకమునుపు1యిర్మీయాకు1ప్రత్యక్షమైయీలాగు1యిలాగు1యిర్మీ1చుండెను1చేరగా1కురిసెను1తలంచకుడి1శోధింపవలెనని1కూర్చుండియుండగా1పేతురునొద్దకు1చూడవచ్చిరి1ప్రవేశింపగా1సమాధియొద్దకు1వచ్చితినని1నిషిద్ధమైన1ఈకొనియకు1ప్రిస్కిల్లను1సమీపించినప్పుడు1మహాదివ్యమహిమనుండి1దినములైన1తెలిపిరి1వచ్చిరో1చుట్టునుండు1పరు1రాకకు1లోగిటి1దిగి1దండువారు1హమాతువలన1కూషీ1నెకో1హానేసులో1యుండనిత్తురుగదా1గెన్నేసరెతు1మొదటివానియొద్దకు1ఉండుటయైనను1కొందరును1వచ్చినీ1చుండిరి1వచ్చుచుండిరి1బంట్రౌతులు1పంఫూలియకువచ్చిరి1తీసికొనిపోయిపట్టణము1శక్తికి1వచ్చిరని1కేం1విడిచిపెట్టాల్సి1ఆగిపోయాయి.1అధికారంలోకి1వెదకుతూ1
You came back
మీరు తిరిగి వచ్చింది
They having heard the king went their way and behold the star which they saw in the east went before them until it came and stood over where the young child was
వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి పోవుచుండగా ఇదిగో తూర్పుదేశమున వారు చూచిన నక్షత్రము ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచ్చి నిలుచువరకు వారికి ముందుగా నడిచెను
He arose and took the young child and his mother and came into the land of Israel
శిశువు ప్రాణము తీయజూచు చుండినవారు చనిపోయిరని చెప్పెను అప్పుడతడు లేచి శిశువును తల్లిని తోడుకొని ఇశ్రాయేలు దేశమునకు వచ్చెను
and came and lived in a city called Nazareth that it might be fulfilled which was spoken through the prophets He will be called a Nazarene
ఏలుచున్నా డని విని అక్కడికి వెళ్ల వెరచి స్వప్నమందు దేవునిచేత బోధింపబడినవాడై గలిలయ ప్రాంతములకు వెళ్లి నజ రేతను ఊరికి వచ్చి అక్కడ కాపురముండెను ఆయన నజరేయుడనబడునని ప్రవక్తలు చెప్పినమాట నెరవేరునట్లు ఈలాగు జరిగెను
In those days John the Baptizer came preaching in the wilderness of Judea saying
ఆ దినములయందు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను వచ్చి
Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John to be baptized by him
ఆ సమయమున యోహానుచేత బాప్తిస్మము పొందుటకు యేసు గలిలయనుండి యొర్దాను దగ్గర నున్న అతనియొద్దకు వచ్చెను
Then the devil left him and behold angels came and served him
అంతట అపవాది ఆయ నను విడిచిపోగా ఇదిగో దేవదూతలు వచ్చి ఆయనకు పరిచర్య చేసిరి
Leaving Nazareth he came and lived in Capernaum which is by the sea in the region of Zebulun and Naphtali
నజరేతు విడిచి జెబూలూను నఫ్తాలియను దేశముల ప్రాంతములలో సముద్రతీరమందలి కపెర్న హూమునకు వచ్చి కాపురముండెను
Seeing the multitudes he went up onto the mountain When he had sat down his disciples came to him
ఆయన ఆ జనసమూహములను చూచి కొండయెక్కి కూర్చుండగా ఆయన శిష్యు లాయనయొద్దకు వచ్చిరి
A scribe came and said to him Teacher I will follow you wherever you go
అంతట ఒక శాస్త్రి వచ్చిబోధకుడా నీ వెక్కడికి వెళ్ళినను నీ వెంటవచ్చెద నని ఆయనతో చెప్పెను

Articles

Languages

Developed nations and languages

10 Oct 2023

There is a strong narrative on English among India's financially and educationally elite classes. The narrative is that English is the only way to…

Continue reading
Languages

Important words and phrases in Marathi (For beginners)

14 Sep 2021

Learning a new language can be difficult. But with constant practice and learning it can be easy. Starting to talk in the language you are trying to…

Continue reading
Languages

Tips to improve your spellings

31 Aug 2021

Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…

Continue reading
Languages

Active Voice and Passive Voice

24 Aug 2021

This article will help you understand the difference between active and passive voice and make your written and spoken skills of language better.

Continue reading
Languages

Difference between Voice and Speech in Grammar

23 Aug 2021

English learners may get confused between the use of these two topics and end up making mistakes. Read this short article to help yourself and improve…

Continue reading
Languages

Direct and Indirect speech

19 Aug 2021

Knowing how to use direct and indirect speech in English is considered important in spoken English. Read the article below and understand how to use…

Continue reading
Languages

Types of nouns

17 Aug 2021

Nouns are the largest group of words in any language. Understanding them and using them correctly while learning the language is considered very…

Continue reading
Languages

Ways to improve your spoken English skills

16 Aug 2021

Improving spoken languages might seem as a challenge. But, with proper guidance and tips, it is not too difficult.

Continue reading