Word of the Day

fetter  |  बेबंद

fetter

ताचो आवय-बापूय कांय म्हयन्या खातीर ऑस्ट्रेलियेक वतकूच, म्हजो बापोलयो जायतेदां, बेबंदपणान रातभर चलपी कांय पार्ट्यो करपा खातीर आपल्या महाविद्यालयीन इश्टांच्या पुराय पंगडाक रित्या घरांत आमंत्रीत करतालो.

charisma  |  आकर्शण

charisma

आपली तरणाटी पिराय, खूब धन आनी आकर्शणाक लागून ‘एप्पल’चे संस्थापक स्टीव जॉब्स, आपले कंपनीचे तशेंच पुराय संगणक उद्देगाचे प्रतीक जाले.

Subscribe to Word of the Day

Please provide your email address and will send new Word directly to your email!

SHABDKOSH Apps

SHABDKOSH Logo Shabdkosh  Premium

Ad-free experience & much more

Sponsored Links

Connect on Facebook!